LRCR

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Leonie Riksen Coaching & Recruitment

 Artikel 1 – Definities

1.1          Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat tot het leveren van diensten op het gebied van coaching en/of recruitment.
1.2          Opdrachtnemer: Leonie Riksen, coach en recruiter.
1.3          Eenmanszaak: Leonie Riksen Coaching & Recruitment, gevestigd te C.J. van Houtenlaan 27, 1381 CN, Weesp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89852648.
1.4          Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Eenmanszaak en Opdrachtgever tot het leveren van diensten op het gebied van coaching en recruitment.
1.5          Diensten: de door de Eenmanszaak te verrichten werkzaamheden op het gebied van coaching en recruitment, zoals omschreven in de overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door de Eenmanszaak.
2.2          Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Eenmanszaak en Opdrachtgever.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1          Alle offertes en aanbiedingen van de Eenmanszaak zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
3.2          Een offerte of aanbieding heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.3          De Eenmanszaak heeft het recht om een aanbieding of offerte binnen vijf werkdagen na ontvangst te herroepen of wijzigen.
3.4          De Eenmanszaak is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in haar aanbiedingen of offertes.
3.5          Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte of aanbieding door de Opdrachtgever en de Eenmanszaak of door het beginnen van de uitvoering van de Diensten door de Eenmanszaak.

 Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1      De Eenmanszaak zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
4.2      De Eenmanszaak heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de
overeenkomst.
4.3      De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Eenmanszaak aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Eenmanszaak worden verstrekt.
4.4      De Eenmanszaak is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig verlenen van medewerking door de Opdrachtgever. 

Artikel 5 – Tarieven en betaling

5.1      De tarieven voor de diensten van de Eenmanszaak zijn opgenomen in de offerte of aanbieding.
5.2      Tarieven zijn exclusief verschuldigde omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
5.3      De Eenmanszaak is gerechtigd de tarieven periodiek te indexeren.
5.4      Facturering door de opdrachtnemer gebeurt direct na het voltooien van de opdracht, dan wel in de maand waarin de werkzaamheden voor de Opdrachtgever zijn verricht. Bezwaar over onjuistheden, dan wel over de hoogte van het factuurbedrag dient binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar binnen deze termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de facturering in te stemmen.
5.5      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen de Eenmanszaak en de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet binnen deze 14 dagen na factuurdatum betaald heeft, wordt Opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
5.6      Indien de Opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Eenmanszaak voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Hieronder vallen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, advocaat, of anders. 

Artikel 6 – Annuleringsvoorwaarden

6.1      Annulering van een Dienst door Opdrachtgever, dient – ongeacht de reden van annulering – tenminste 48 uur van tevoren te geschieden. Hierbij is de ontvangstbevestiging door de Eenmanszaak leidend.
6.2      Bij annulering binnen 24 tot 48 uur van tevoren, zal 50% van het factuurbedrag worden gefactureerd. Bij annulering binnen 0 tot 24 uur van tevoren wordt het gehele bedrag alsnog gefactureerd. 

Artikel 7 – Overmacht

7.1      Van overmacht is sprake als ten gevolge van enige omstandigheid, voorzien of niet voorzien, redelijkerwijs niet (meer) van opdrachtnemer kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen nakomt. Dit is onder andere in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, onvoorziene moeilijkheden van welke aard ook.
7.2      In geval van overmacht kan Opdrachtgever geen rechten of plichten aan Opdrachtnemer ontlenen.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

8.1      Alle intellectuele eigendomsrechten op de door de Eenmanszaak verstrekte materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot rapporten, adviezen, trainingsmateriaal, enzovoort, berusten bij de Eenmanszaak of haar licentiegevers.
8.2      Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door de Eenmanszaak verstrekte materialen anders dan voor eigen gebruik aan te wenden, te verveelvoudigen of openbaar te maken.